Opšti uvjeti poslovanja i korištenja h-nekretnine.ba

 

Kako bi prezentirani tekstovi i informacije na ovoj WEB stranici bili pouzdane, tačne, precizne i nedvosmislene, ulažemo jako puno napora oslanjajući se na izvore za koje vjereujemo da su pouzdani. Unatoč tome i uz najbolju volju ne možemo Vam ponuditi bilo kakvu vrstu garancije, odnosno preuzeti odgovornost za potpunu tačnost podataka.

 

Takođe želimo Vas upoznati da je tražena cijena u oglasima preporučena cijena i da vlasnik nekretnine ima pravo da bez pedhodne najave promjeni uslove prodaje ili opozove ponudu bez predhodne najave, odnosno da zadržava pravo da u bilo koje vrijeme do pismenog zaključenja Ugovora o transkaciji (Rezervacija, Predugovor, Ugovor o zakupu illi Ugovor o kupoprodaji nekretnine) prihvati cijenu, koja može biti niža, ista ili viša od preporučene, ponuđene od strane kupca / zakupca, kojeg vlasnik odabere uz naše posredovanje.    

Vaš h-nekretnine.ba Tim